Možnosti využitia

Ako môžu naše služby pomôcť riešiť širokú škálu problémov v organizácii.

01

Strategické plánovanie a transformácia

 • V reakcii na zmeny na trhu alebo interný vývoj vám môžeme pomôcť aktualizovať váš prevádzkový model, aby ste zostali konkurencieschopní. Posúdime váš súčasný dizajn a prevádzku, identifikujeme oblasti, ktoré treba zlepšiť, a zavedieme zmeny, ktoré zvýšia efektivitu a reakcieschopnosť. Či už ide o zefektívnenie procesov, alebo zavedenie nových technológií, zameriavame sa na praktické postupy, ktoré vedú k reálnym výsledkom.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Ponúkame štruktúrovaný prístup k vypracovaniu komplexného plánu bez ohľadu na to, či chcete aktualizovať existujúcu IT stratégiu alebo začínate od nuly. Zohľadníme najnovšie technológie a trendy na trhu, zosúladíme ich s vašimi obchodnými cieľmi a vytvoríme plán, ktorý bude inovatívny a zároveň realizovateľný.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Organizácie, ktoré si chcú udržať konkurencieschopnosť, by mali flexibilne prijímať nové technológie a uskutočňovať nepretržitú digitálnu transformáciu. Ponúkame agilnú podporu pri navigácii týmito zmenami, od výberu správnych technológií až po úpravu podnikových procesov a IT architektúry tak, aby zodpovedali prístupu "digital-first".

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Zjednodušujeme tvorbu a správu produktov architektúry, čím zaistíme, že budú praktické pre váš tím a zároveň aj pokrývať potrebnú úroveň detailu. Zameriavame sa na tvorbu jasných, použiteľných dokumentov a diagramov, ktoré podporujú efektívnu implementáciu a komunikáciu v rámci vašich projektov.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Poskytujeme dôkladné preskúmanie vašej súčasnej a plánovanej architektúry a ponúkame poznatky a odporúčania založené na osvedčených postupoch a priemyselných štandardoch. Prinášame externý, objektívny pohľad na fungovanie vašej architektúry, identifikáciu silných stránok a oblastí možného zlepšenia s cieľom nasmerovať vaše projekty k ich cieľom.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Služba "Manažment architektúry a inžinieringu" poskytuje odborné poradenstvo pri budovaní efektívnej organizácie architektúry alebo inžinieringu, či už ide o založenie novej štruktúry alebo zdokonalenie existujúcej štruktúry. Od definovania úloh a zodpovedností až po implementáciu osvedčených postupov a pomoc pri hľadaní správnych kandidátov.

  Pozrite si >> Manažment architektúry a inžinieringu

 • Čelíte výzve urobiť viac s limitovanými zdrojmi? Sústredíme sa na identifikáciu možností automatizácie, ktoré šetria náklady, a zároveň zvyšujú produktivitu. Porozumieme vašim prevádzkovým procesom, odhalíme možnosti zlepšenia a navrhneme pragmatické alternatívy, ako zlepšenie realizovať. Zvýšime tým šance, aby investície prinášali hmatateľný úžitok pre vašu organizáciu.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Ak je niektorý projekt v omeškaní, prekračuje rozpočet alebo nespĺňa očakávania, poskytujeme cielené riešenia na minimalizáciu následkov. Skúmame príčiny oneskorenia a neefektívnosti a navrhujeme alternatívy na zlepšenie. Pri plánovaných projektoch môžeme ponúknuť prototypové a testovacie techniky na overenie koncepcií a urýchlenie následnej realizácie projektu. Naším cieľom je zabezpečiť, aby boli vaše projekty dokončené efektívne a s požadovanými výsledkami.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie, Prototypovanie zariadení a platforiem

 • Vytvorte nový tím alebo "insourcujte"

  • Dospeli ste do bodu, keď sú odborné znalosti vašej organizácie v oblasti dizajnu a inžinierstva prevažne outsourcované? Hľadáte možnosti, ako obnoviť alebo posilniť tieto kritické spôsobilosti interne? Môžeme vám pomôcť posilniť vaše interné zručnosti dočasnou integráciou nášho tímu na pozície v oblasti architektúry a inžinierstva. Pôsobíme ako interní členovia tímu, podporujeme nábor vašich ľudských zdrojov a jednotlivé zodpovednosti postupne delegujeme na vašich nových zamestnancov. Títo noví pracovníci sú mentorovaní, aby si osvojili osvedčené postupy v príslušných oblastiach. Môžeme pomôcť pri zavádzaní robustných interných procesov vhodných pre agilné, vodopádové alebo hybridné projektové prostredie. Súčasťou aktivít môže byť aj optimalizácia šablón a nástrojov, ktoré váš tím využíva. 
  • Pozrite si >> Manažment architektúry a inžinieringu

   

  Strategický outsourcing

   

02

Optimalizácia organizácie a procesov

03

Technologické a infraštruktúrne riešenia

 • Poskytujeme jasné a vykonateľné kroky pre projekty, ktoré sa boria so zložitosťami softvérovej a hardvérovej architektúry. Pomáhame vo všetkých fázach návrhu a dodávky podľa potrieb vašej organizácie. Počnúc koncepčným plánovaním až po podrobné špecifikácie návrhu. Naša agilná podpora sa prispôsobuje potrebám vašich projektov a prináša jasné architektonické smerovanie.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Pomôžeme vám zorientovať sa v rozsiahlej problematike cloud computingu a poradíme vám, ako optimálne kombinovať privátne a verejné cloudové riešenia a ich vzájomné prepojenie. Posúdime vaše konkrétne potreby, pričom zohľadníme faktory, ako sú bezpečnosť, škálovateľnosť a náklady, aby sme vám odporučili cloudový prístup, ktorý je v súlade s vašimi obchodnými cieľmi. Naším poslaním je zjednodušiť pre vás cloud, aby sa stal výkonným a flexibilným prínosom k fungovaniu vašej organizácie.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Po fúzii alebo akvizícii spoločnosti často čelia náročnej úlohe integrácie rozdielnych IT systémov. Môžeme vypracovať strategické usmernenie a podrobný plán harmonizácie týchto systémov, čím minimalizujeme riziká prevádzkovej kontinuity a efektivity.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • Spoločnosti podnikajúce na špecifických trhoch často potrebujú vysoko špecializované softvérové riešenia, ktoré nie sú dostupné v bežných riešeniach, alebo potrebujú kombináciu toho, čo je k dispozícii, a špecifického riešenia. Môžeme úzko spolupracovať s vaším tímom na vývoji softvéru na mieru, ktorý spĺňa vaše jedinečné obchodné a prevádzkové požiadavky.

  Pozrite si >> Prototypovanie zariadení a platforiem

 • S rastúcim dôrazom na udržateľnosť sa organizácie snažia zavádzať ekologické IT stratégie, ktoré znižujú ich uhlíkovú stopu a spotrebu energie (napr. ekologický hardvér, cloud computing, digitálny minimalizmus a iné). Pomôžeme vám identifikovať možnosti s najväčším vplyvom na výsledok a zaviesť udržateľné architektonické postupy, ktoré sú v súlade s environmentálnymi cieľmi a regulačnými požiadavkami.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

 • V ére rastúceho regulačného dohľadu a kybernetických hrozieb musia spoločnosti zabezpečiť, aby ich IT architektúra spĺňala právne normy a bola zabezpečená proti narušeniu. Naša služba môže pomôcť pri posudzovaní súčasných postojov v oblasti dodržiavania predpisov a bezpečnosti a pri implementácii potrebných architektonických zmien na elimináciu alebo zmiernenie rizík.

  Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

04

Udržateľnosť a dodržiavanie predpisov

05

Inovácie prostredníctvom AI a prototypovania

 • Poskytujeme inovatívne architektonické návrhy a prototypy riešení internetu vecí. Či už ide o inteligentné budovy, "connected devices", alebo aplikácie špecifické pre dané odvetvie.

  Pozrite si >> Prototypovanie zariadení a platforiem

 • Orientácia v prostredí AI a ML

  • Hľadáte oblasti, v ktorých by vám AI pomohla vyriešiť úlohy náročné na zdroje alebo priniesť nové poznatky o vašich dátach? Ste zahltení rôznymi ponukami AI a ML od miestnych dodávateľov a globálnych poskytovateľov cloudových služieb? Pomôžeme vám určiť smer a identifikovať zmysluplné prípady, v ktorých by sa niektorá z AI / ML technológií dala využiť.
  • Pozrite si >> Architektúra a inžiniering na požiadanie

   

  Prototypovanie ako spôsob overenia využiteľnosti riešenia